සිංගප්පූරුව Tour එකක් යන්න කොච්චර Budget එකක් යනවද? | Singapore Budget Tour Plan 2022 ‍🇸🇬

ඉතින් අපි සිංගප්පූර් Tour එක ගියේ October මාසේ 10 වෙනිදා. ගොඩක් අය Request කරලා තිබ්බා අපේ මේ Tour එක⁣ට කොච්චර වියදමක් ගියාද කියලා Video එකක් ගෙන්න කියලා.

හැබැයි මේ විඩියෝ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි October 10 Singapore යද්දී තිබ්බ SGD $ Rate එක සහ මේ Video එක Edit කරන දවසේ තිබ්බ SGD $ Rate එක වෙනස්. ඒ නිසා මං කියන සමහර එකතු කිරීම වල අගයවල් ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන සැළකිලිමත් වෙන්න.

Singapore Tour ‍🇸🇬 Day 01 – https://youtu.be/EGsv1gIiQ0I
Singapore Tour ‍🇸🇬 Day 02 – https://youtu.be/fnESDVG0Lw8
Singapore Tour ‍🇸🇬 Day 03 – https://youtu.be/UhMw-64OSqA
Singapore Tour ‍🇸🇬 Day 04 – https://youtu.be/xVQBvUTeomo

My YouTube Channel 📹
🔴 Neranjan Ilukthenna (Main Channel): https://www.youtube.com/c/NeranjanIlukthenna/
🔴 Days Of Neranjan (Daily Vlog): https://www.youtube.com/c/DaysofNeranjan/
🔴 NeRa Streams (Game Play): https://www.youtube.com/channel/UC-xbVErbvoLJgWfVr1w8ZBQ/

My Social Media Account 🌐
🔴 Facebook Page (NeRa Streams): https://www.facebook.com/gaming/nerastreams
🔴 Facebook Page (Days Of Neranjan): https://www.facebook.com/DaysOfNeranjan/
🔴 FB Profile: https://www.facebook.com/NeranjanMe/
🔴 Instagram: https://instagram.com/neranjanme/
🔴 TikTok: https://www.tiktok.com/@neranjanme
🔴 Reddit: https://www.reddit.com/user/neranjan-prasad
🔴 Twitter: https://twitter.com/NeranjanMe
🔴 N Squad Discord: https://discord.gg/K5nEQv9k

Support 🌈
🔰 Stream Support: https://streamlabs.com/nerastreams

Neranjan Ilukthenna

#daysofneranjan #vlog #dayinthelife #dayinmylife #srilankan #neranjan

You might like